Proje Ortakları

Belgrad Şehir Kütüphanesi Sırbistan’daki en büyük halk kütüphanesi ve Belgrad’taki en büyük kültür kurumudur. 1931 yılında kurulmuştur. Bünyesinde bulunan 13 belediye kütüphanesi ve 50 kadar branş kütüphanesi ile çocuklar, gençler ve yetişkinler için geliştirdiği hizmetlerini şehrin her köşesine ulaştırabilmektedir. Yaklaşık 1700000 materyallik koleksiyonu, 230 çalışanı ve 145000 kullanıcısı vardır. 450’den fazla kütüphaneye (okul, halk ve özel) rehberlik hizmeti sağlamaktadır. Kütüphane, Belgrad şehrinde hem bir bilgi, kültür ve eğlence merkezi hem de her yaştan kullanıcı için yaşam boyu öğrenme merkezi olarak fonksiyon göstermektedir. Çeşitli konularda eğitim atölyeleri, çalıştaylar, konferanslar, sergiler düzenlemektedir. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından kütüphaneler, kütüphane dernekleri, eğitim kurumları, kültür kurumları, yayıncılar, STK’lar ve araştırma kurumları ile işbirliği yapmaktadır.

Belgrad Şehir kütüphanesi ESSENTIAL Projesinin koordinatörüdür.

UPI Zalec (UPI-ljudska Univerza Zalec) Slovenya’da kar amacı gürmeyen bir yetişkin eğitim kurumudur. 1975 yılında kurulmuştur. Yetişkinler için çeşitli resmi ve gayri-resmi eğitim programları düzenlemenin yanı sıra yetişkin eğitimi alanında rehberlik ve danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır.  Sürekli personelinin yanında çeşitli alanlarda uzman yaklaşık 80 kadar eğitimciyle işbirliği içinde çalışmaktadır. Eğitim programlarında özellikle işsizler, kalifiye özelliği olmayan kadınlar ve gruplar ile  göçmenler  gibi dezavantajlı gruplara öncelik vermektedir. Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası düzeyde de okullar, kütüphaneler, belediyeler, iş bulma kurumları gibi kurumlarla işbirliği yapmaktadır. UPI Zalec’in yaşam boyu öğrenme alanında verdiği hizmetler beş ana grupta toplanmaktadır: Resmi eğitim programları, gayri-resmi eğitim programları, rehberlik ve danışma hizmetleri, nesillerarası çalışmalar ve projeler. UPI Zalec’in eğitim programları arasında dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı gibi konular da yer almaktadır.

UPI Zalec, ESSENTIAL Projesinin ortaklarındandır.

Letonya Milli Kütüphanesi 1919 yılında kurulmuştur. Temel amacı ulusal belleği korumak ve uzun süreli erişimini sağlamaktır.Milli kütüphane sıfatıyla Letonya’da bilgi toplumunun gelişiminde liderlik rolü üstlenmiştir. Yüksek öğretimi, araştırmayı ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek üzerinde önemli durduğu hedefleridir. 1990 yılından bu yana yaşam boyu öğrenme projelerine katkıda bulunmaktadır.Letonya kütüphaneleri için bir rehberlik, mesleki destek ve danışma merkezidir. Halk kütüphanesi hizmeti de sağlayan bir milli kütüphanedir. Bu özelliği ile toplumun tüm bireylerine, tüm yaş gruplarına yönelik hizmetler vermektedir. Eğitim programları da bu hizmetlerden bir kısmıdır. Kütüphane, bilgi ve medya okuryazarlığı alanlarında eğitim sağlamaktadır.Yaklaşık 380 çalışanı bulunan kütüphane, her yıl 1300’den fazla kullanıcıya eğitim vermektedir.

Letonya Milli KütüphanesiESSENTIAL Projesinin ortaklarındandır.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 1972 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren hem öğretim hem de araştırma alanında disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsemiş, kuram ve uygulamada sağlam temeller oluşturan bir akademik eğitim vermeyi hedeflemiştir.  Bu hedefler doğrultusunda 2015 yılında iSchool topluluğuna katılmıştır. Yaklaşık 20 kişilik bir eğitim kadrosuyla 400 kadar öğrenciye sahip olan Bölüm’de eğitim lisans ve lisansüstü düzeylerde yürütülmektedir. Bilgi okuryazarlığı, bilgi arama davranışları, bilgi erişim, bilginin düzenlenmesi, açık erişim, bilgi kullanıcıları ve hizmetleri, bilgi mimarisi ana araştırma konuları arasındadır.  Bölüm elemanları farklı disiplinlerden araştırmacılarla işbirliği yaparak yurt içi ve yurt dışı kaynaklı araştırma projeleri yürütmektedir. Bölüm gerek ulusal gerekse uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemekte, gerek ulusal gerekse uluslararası literatüre araştırmalarıyla katkıda bulunurken toplum bireylerinin gelişimi konusunda çaba harcayarak bilgi okuryazarlığı gibi eğitim programları da geliştirmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ESSENTIAL Projesinin ortaklarındandır.

Teyit, yanlış bilgi sorununu sistem dönüşümü yaklaşımını benimseyerek ele alan bir sosyal girişimdir. Yanlış bilginin yaygınlığını ve toplumda eleştirel okuryazarlık yoksunluğunu, bu sorunların içerisinde bulunduğu sistemler, ekosistemler ve birbirleriyle etkileşimleri üzerinden okuyarak soruna sistem seviyesinde müdahalelerle çözüm geliştirmeye çalışır. Bilgi ekosisteminin diğer aktörlerinde ekosistem bilinci yaratmak için ekosistem geliştirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirir. Aynı zamanda medyadaki görünürlüğü, kullandığı dil, herkese açık biçimde yayımladığı içgörülerle ekosistemdeki diğer aktörler için bir rol model olma gayreti güder. Eleştirel düşünmenin önemine ikna olmuş kritik kitleyi yaratmak için haber doğrulama içerikleri geliştirir ve farkındalık faaliyetleri yürütür. Sürdürülebilir iş modellerinin varlığı için de sosyal inovasyon ve girişimcilik faaliyetleri ile etkileşim ve iletişim faaliyetleri gerçekleştirir.

Teyit, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün yardımcı ortağıdır. Örnek vaka çalışmaları hazırlayarak ESSENTIAL Projesi kapsamında geliştirilecek haber okuryazarlığı eğitim programına katkıda bulunacaktır.